No Written Questions or Replies - Czech Republic (EU)