No Written Questions or Replies - Hong Kong, China