No Written Questions or Replies - Slovak Republic (EU)